fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DIETY OD KUCHARZY

 1. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu należącego do Diety Od Kucharzy Katarzyna Obielecka, Małgorzata Obielecka, Ewa Janicka S.C., dalej Diety Od Kucharzy S.C. z siedzibą w Warszawie 03-253, ul. Białołęcka 194, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, REGON: 387 72 74 81, NIP:  952-221-19-53;
Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Diety Od Kucharzy S.C., umożliwiający zakup produktów Diety Od Kucharzy S.C. drogą elektroniczną.
Dostawa zestawów – transakcje elektroniczne zawierane przez Diety Od Kucharzy S.C. za pośrednictwem serwisu internetowego, polegające na przygotowaniu i dostarczaniu przez Diety Od Kucharzy S.C. zestawów dietetycznych.
Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Diety Od Kucharzy S.C. za pośrednictwem serwisu internetowego, polegające na świadczeniu usługi i dostawie cateringu dietetycznego.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z Diety Od Kucharzy S.C..
Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Diety Od Kucharzy S.C..
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Umowa– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Diety Od Kucharzy S.C., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
Zestaw dietetyczny Diety Od Kucharzy S.C.– przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych;
Serwis – strona internetowa umieszczona wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której Diety Od Kucharzy S.C. oferuje i sprzedaje Klientom zestawy dietetyczne oraz swoje usługi.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług Diety Od Kucharzy S.C.
  2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Diety Od Kucharzy Katarzyna Obielecka, Małgorzata Obielecka, Ewa Janicka S.C.
  3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
  4. Diety Od Kucharzy S.C. informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której sprzedaje zestawy oraz świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych zakupów oraz usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Diety Od Kucharzy S.C. a Klientem.
  5. Diety Od Kucharzy S.C. zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy. Diety Od Kucharzy S.C. zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
  6. Wygląd i treść Serwisu oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane Klientom w ramach transakcji sprzedaży zestawów oraz usług Diety Od Kucharzy S.C. stanowią własność Diety Od Kucharzy Katarzyna Obielecka, Małgorzata Obielecka, Ewa Janicka S.C. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Warunki korzystania z Serwisu

Warunki techniczne
Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnianie co najmniej następujących wymogów technicznych:
1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, z siecią Internet;
1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows Vista lub nowszej;
1.5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, nowoczesna przeglądarka internetowa;
1.6. włączona w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1.5 powyżej, obsługa skryptów Java Script oraz okien wyskakujących (pop-up windows);
1.7. dodanie w poczcie elektronicznej adresów Serwisu jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia pewności dostarczania Klientowi korespondencji Diety Od Kucharzy S.C..
2. Warunki formalne
Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3. Warunki ogólne
3.1. Klient zobowiązany jest podać Diety Od Kucharzy S.C. wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
3. 2. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta Diety Od Kucharzy S.C. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zestawów lub usługi. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.
3.3. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w Serwisie lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
3.4. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie do używania osobom trzecim.
3.5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem. Klientowi nie wolno też nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy dostarczaniu zestawów lub świadczeniu usług przez Diety Od Kucharzy S.C..
3.6. Klientowi w trakcie korzystania z Serwisu nie wolno posługiwać się treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Diety Od Kucharzy S.C. lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

IV. Oferta Diety Od Kucharzy S.C.

 1. Zakres oferty
  Oferta Diety Od Kucharzy S.C. obejmuje:
  1.1. przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych;
  1.2. dostawę Zestawów dietetycznych oraz świadczenie usługi cateringu dietetycznego Diety Od Kucharzy S.C. na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw Diety Od Kucharzy S.C. których aktualna lista jest dostępna w Serwisie;

dostawę pozostałych oferowanych produktów dostępnych na stronie Diety Od Kucharzy S.C. na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw Diety Od Kucharzy S.C.,
1.3. prowadzenie konta Klienta w Serwisie.
2. Zestawy dietetyczne Diety Od Kucharzy S.C.
2.1. Zestawy dietetyczne Diety Od Kucharzy S.C. są oferowane i sprzedawane jako zestawy posiłków określonego rodzaju diety, o określonej dziennej wartości kalorycznej.
2.2. Zestawy w programie Diety Od Kucharzy S.C. składają się 3, 4, 5 lub 6 gotowych posiłków o podanej dla zestawu wartości kalorycznej.
2.3. Serwis podaje szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych diet oraz ich kompozycji i wartości odżywczej Zestawów i poszczególnych posiłków.
2.4. Ceny Zestawów dietetycznych oferowanych przez Diety Od Kucharzy S.C. określone są w Serwisie należącym do Diety Od Kucharzy S.C. w zakładce „Cennik”.
2.5. Ceny Zestawów dietetycznych oferowanych przez Diety Od Kucharzy S.C. wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one właściwy podatek od towarów lub usług (VAT).
2.6. Cena Zestawu Dietetycznego Diety Od Kucharzy S.C. nie obejmuje kosztu dostawy, pod wskazany przez Klienta adres, w jednym z miast objętych zasięgiem dostaw. Aktualna lista miast objętych zasięgiem dostaw Diety Od Kucharzy S.C. jest dostępna w Serwisie w zakładce „Obszar dostawy.
2.7. Koszt dostawy jest doliczany osobno, jednorazowo, do każdego zestawu w cenie 7 PLN.
2.8. Diety Od Kucharzy S.C. zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów oferty, w tym do wprowadzania do niej nowych pozycji towarów lub usług oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Zestawów dietetycznych Diety Od Kucharzy S.C., zmiany ich cen, a także do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miast, jak i rezygnacji z dostaw do miast uprzednio obsługiwanych.
2.9. Diety Od Kucharzy S.C. zastrzega sobie prawo do modyfikacji menu. Nagła zmiana menu może być wynikiem braku dostawy surowców lub opóźnieniem takiej dostawy. W takim przypadku przygotowane będą produkty zamienne, równie dobre jakościowo i smakowo.
3.0 Diety Od Kucharzy S.C. zastrzega sobie możliwość różnic w kaloryczności dań +/- 10% od podanej wartości, a średni udział makroskładników w zestawach i dietach przedstawiony jest w ujęciu tygodniowym.
3. Warunki składania zamówień przez Klientów
Korzystając z Usług Diety Od Kucharzy S.C. Klient może składać zamówienia na Zestawy dietetyczne Diety Od Kucharzy S.C. poprzez Serwis należący do Diety Od Kucharzy S.C..
3.1. Zamówienia składane poprzez Serwis
W celu dokonania zakupu Zestawów dietetycznych lub cateringu dietetycznego Diety Od Kucharzy S.C. w Serwisie, Klient powinien:
3.1.1. wybrać dostosowane do indywidualnych potrzeb parametry Zestawów dietetycznych lub cateringu dietetycznego Diety Od Kucharzy S.C., korzystając z formularza zamówienia w Serwisie.
3.1.2. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać adres poczty elektronicznej, zdefiniować hasło oraz podać wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy);
3.1.3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującym brzmieniu: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu zawierający Politykę prywatności.”;
3.1.4 wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty.

4. Klient może w zamówieniu podać dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.
4.1. Klient akceptując regulamin, zgadza się na wystawienie faktury i przesłanie dokumentu drogą elektroniczną.
4.2. Faktura elektroniczna może być kontrahentowi przesłana lub udostępniona. Przesłana może zostać za pomocą poczty elektronicznej, tzn. poprzez e-maile. Jeśli jednak mowa o udostępnianiu faktur elektronicznych należy to rozumieć jako możliwość pobrania faktury na komputer po zalogowaniu się do zdalnego, administrowanego przez sprzedawcę systemu, który umożliwia także jej wydruk.
4.3. Aby zamówienie w sklepie internetowym mogło być skutecznie zrealizowane, klient będzie każdorazowo zobowiązany do zaakceptowania udostępnianego przez spółkę regulaminu sklepu. Poprzez akceptację postanowień zawartych w regulaminie, klient będzie m.in. zgłaszał żądanie wystawiania faktury dokumentującej daną sprzedaż (zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT) oraz wyrażał zgodę na otrzymywanie żądanej faktury w postaci elektronicznej. Faktura w postaci elektronicznej będzie przesyłana klientowi w sposób przewidziany regulaminem, np. na wskazany przez klienta adres e-mail, udostępniona pod linkiem umożliwiającym jej pobranie na urządzenie klienta lub udostępniona na osobistym koncie klienta prowadzonym w ramach korzystania ze sklepu internetowego. Bez zaakceptowania regulaminu klient nie będzie miał możliwości dokonania zakupów w sklepie Internetowym.
5. Diety Od Kucharzy S.C. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji w Serwisie.
7. Do zawarcia Umowy przy złożeniu zamówienia poprzez Serwis dochodzi z chwilą użycia przez Klienta przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.
8. Diety Od Kucharzy S.C. nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu zestawów lub diet, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z zestawów dietetycznych lub diet Diety Od Kucharzy S.C.. Diety Od Kucharzy S.C. informuje jednocześnie, że choć porady dietetyczne udzielane w ramach Serwisu oraz telefonicznie przez dietetyka Diety Od Kucharzy S.C. oparte są na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z poleconych rodzajów zestawów dietetycznych lub diet Diety Od Kucharzy S.C..
9. W trakcie realizacji zamówienia, Serwis wysyła do klientów przypomnienia o zbliżającym się wygaśnięciu złożonego przez Państwa zamówienia.

V. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień przez Diety Od Kucharzy S.C..

 1. Zamówienia są przyjmowane w Serwisie oraz pocztą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  2. Zamówienia złożone do godz. 14.30 będą zrealizowane dwa dni później. Zamówienia na niedzielę i poniedziałek przyjmowane są najpóźniej do godziny 22:00 w czwartek. Diety Od Kucharzy S.C. zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu przyjmowania zamówień. Dostawy realizujemy od poniedziałku do soboty. Zestawy weekendowe dostarczane są w sobotę rano.
  3. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie Serwisu.
  4. Dostawy Zestawów dietetycznych Diety Od Kucharzy S.C. odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych z Klientem, przy czym są one możliwe codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach porannych. Diety Od Kucharzy S.C. zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu dostaw, o czym Diety Od Kucharzy S.C. wcześniej poinformuje Klientów. Diety Od Kucharzy S.C. zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień będzie we wskazanym przez Klienta terminie niemożliwa, uzgodni z Klientem inny termin realizacji zamówienia.
  5. Diety Od Kucharzy S.C. zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją zestawów dietetycznych lub usług wybranych przez Klienta z oferty prezentowanej w Serwisie.
  6. Bezpośredni kontakt Klienta z Diety Od Kucharzy S.C. jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie Serwisu.
  7. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Zestawy dietetyczne lub usługi Diety Od Kucharzy S.C. ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie, dla wybranych parametrów zamówienia, oraz do odbioru zamówionych Zestawów dietetycznych lub Usług Diety Od Kucharzy S.C..
  8. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za zamówione Zestawy dietetyczne lub Usługi Diety Od Kucharzy S.C. poprzez dokonanie:
  8.1. przelewu bankowego na rachunek Diety Od Kucharzy S.C. nr 80 1020 1042 0000 8302 0421 2676, w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w otrzymanej wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie albo
  8.2. przelewu online drogą elektroniczną na rzecz Diety Od Kucharzy S.C. w systemie tpay.com. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną dla Diety Od Kucharzy S.C. jest Tpay.
 2. Diety Od Kucharzy S.C. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  9.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza;
  9.2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zestawów dietetycznych lub Usług Diety Od Kucharzy S.C.;
  9.3. pozyskania od Klienta po otrzymaniu od niego zamówienia informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych dla spożywania Zestawów dietetycznych lub Usług Diety Od Kucharzy S.C.;
  9.4. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Zestawy dietetyczne lub Usługi Diety Od Kucharzy S.C.;
  9.5. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  10. Diety Od Kucharzy S.C. informuje, iż zakupione Zestawy lub Usługa obejmująca przygotowanie i dostawę Zestawów dietetycznych Diety Od Kucharzy S.C. związana jest każdorazowo z kontem Klienta w Serwisie, w ramach którego została zamówiona i opłacona oraz że nie ma możliwości zaliczenia danego zamówienia na poczet innych zobowiązań Klienta lub na poczet zobowiązań innego Klienta.

 VI. Polityka prywatności

 1. Diety Od Kucharzy S.C. przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i traktuje dane Klientów ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO). Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane poza Europjski Obszar Gospodarczy.
  2. Diety Od Kucharzy Katarzyna Obielecka, Małgorzata Obielecka, Ewa Janicka S.C. z siedzibą w Markach, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C, 05-270 Marki jest administratorem danych osobowych, z którym można się̨ kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie Serwisu.
  3. Świadczenie usług przez Diety Od Kucharzy obejmuje następujące działania po stronie Diety Od Kucharzy: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, marketing własnych usług.
  4. Diety Od Kucharzy przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe), oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta strony Serwisu.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie Umowy.
  6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez Diety Od Kucharzy S.C. w celu:
  o 1. wykonania Umowy (dostawy Zestawów dietetycznych lub Usług Diety Od Kucharzy S.C.), na podstawie złożonego zamówienia na Zestawy dietetyczne lub Usługi Diety Od Kucharzy S.C. – przez okres realizacji zamówienia;
  o 2. zarekomendowania odpowiedniego Zestawu lub Diety przez dietetyka Diety Od Kucharzy S.C. (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;
  o 3. marketingu własnych produktów lub usług Diety Od Kucharzy S.C., na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Diety Od Kucharzy S.C. marketingu bezpośredniego swojej oferty. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
  o 4. zbierania opinii o jakości produktów i usług Diety Od Kucharzy S.C., na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – przez okres realizacji zamówienia, do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest zbieranie opinii przez Diety Od Kucharzy S.C. w celu doskonalenia jakości produktów i usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;
  o 5. rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną Umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;
  o 6. ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Diety Od Kucharzy S.C. w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Diety Od Kucharzy S.C. – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Diety Od Kucharzy S.C..
  7. Klientowi przysługuje prawo do żądania:
  1. dostępu do swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od Diety Od Kucharzy S.C. potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Diety Od Kucharzy S.C..
  2. sprostowania jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od Diety Od Kucharzy S.C. sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. usunięcia jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od Diety Od Kucharzy S.C. usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
  4. ograniczenia przetwarzania jego danych; jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości jego danych; jeśli uważa, że Diety Od Kucharzy S.C. nie powinien przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby je usunął; jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne Diety Od Kucharzy S.C., natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, a obowiązkiem Diety Od Kucharzy S.C. jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać.
  5. przenoszenia swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od Diety Od Kucharzy S.C. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego jego danych osobowych, które dostarczył Diety Od Kucharzy S.C., ma prawo również zażądać, aby Diety Od Kucharzy S.C. przesłał innemu administratorowi jego dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Diety Od Kucharzy S.C. przetwarza na podstawie zgody lub na podstawie zawartej Umowy (realizowanego zamówienia).
  6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Diety Od Kucharzy S.C., oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Diety Od Kucharzy S.C.; realizując to prawo Klient jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Diety Od Kucharzy S.C.. Jednak pomimo sprzeciwu, Diety Od Kucharzy S.C. jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  9. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych lub świadczenia usług Diety Od Kucharzy S.C., podmiotom z którymi Diety Od Kucharzy S.C. współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych lub świadczenia usług, dostawcom usług IT (Caterings Sp. z o.o.) mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  10. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia, a także innym podmiotom realizującym w imieniu Diety Od Kucharzy S.C. działania marketingowe/reklamowe jak np. Google Ads, Facebook Ads, itp.

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie

 1. Zablokowanie konta w Serwisie
  1.1. Diety Od Kucharzy S.C. może zablokować konto Klienta w Serwisie w przypadku, gdy Klient pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
  1.2. Zablokowanie przez konta Klienta w Serwisie, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Klienta możliwości korzystania z Usług Diety Od Kucharzy S.C..
  1.3. Zablokowanie przez Diety Od Kucharzy S.C. konta Klienta w Serwisie, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania realizacji bieżącego zamówienia.
  2. Usunięcie konta z Serwisu
  2.1. Klient może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres podany na stronie Serwisu z prośbą o usunięcie własnego konta z Serwisu. Diety Od Kucharzy S.C. zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.
  2.2. Diety Od Kucharzy S.C. może także usunąć konto Klienta z Serwisu w przypadku, gdy Klient:
  2.2.1. pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin;
  2.2.2. Klient nie korzystał z Serwisu w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego zamówienia.
  2.3. Usunięcie konta Klienta z Serwisu powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta.

VIII. Reklamacje

 1. W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 24h od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: kontakt@dietyodkucharzy.pl Reklamacje złożone na portalach społecznościowych lub SMS-owo nie zostaną uznane jako przyjęte do rozpatrzenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, numer zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnego Zestawu dietetycznego Diety Od Kucharzy S.C., a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu, który następnie powinien zostać w całości zutylizowany przez Konsumenta.
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia jej otrzymania, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez Diety Od Kucharzy S.C. stanowisku wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z Usługami Diety Od Kucharzy S.C..
 4.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258), w przypadku towarów żywnościowych, oznakowanych terminem przydatności do spożycia, można je reklamować wyłącznie przed upływem tego terminu. Reklamację złożone po upłynięciu terminu produktów zostaną rozpatrzone negatywnie.
 5. Diety Od Kucharzy S.C. informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

IX. Zmiana, anulowanie i rezygnacja zamówienia2. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.

 1. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.
 2. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować serwis należący do Diety Od Kucharzy S.C. drogą mailową wskazany na stronie serwisu w zakładce Kontakt.
 3. Rezygnacja z zamówienia złożona mailowo lub telefonicznie będzie przyjęta w czasie pracy BOK – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pomijając dni wolne od pracy.
  a) Rezygnacja złożona w poniedziałek do godz.:14:00 – klient może zrezygnować z dostawy środowej i w kolejnych dni,
  b) Rezygnacja złożona we wtorek do godz.: 14:00 – klient może zrezygnować z dostawy czwartkowej i w kolejnych dni,
  c) Rezygnacja złożona w środę do godz.:14:00 – klient może zrezygnować z dostawy piątkowej i w kolejnych dni,
  d) Rezygnacja złożona w czwartek do godz.:14:00 – klient może zrezygnować z dostawy niedzielnej i w kolejnych dni,
  e) Rezygnacja złożona w piątek do 14:00– klient może zrezygnować z dostawy wtorkowej i w kolejnych dni.
  Czas rezygnacji jest uzależniony od dni produkcyjnych. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zmiany dokonać można poprzez Konto Klienta lub kontakt telefoniczny/drogą elektroniczną z serwisem Diety Od Kucharzy S.C..
 4. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od serwisu Diety Od Kucharzy S.C. wiadomości zawierającej jej potwierdzenie. Zmiany lub anulowania zamówienia klient może również dokonać samodzielnie na swoim koncie klienckim na stornie Serwisu.
 5. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 6. W przypadku zmian dotyczących wyboru menu, zmiany dokonać można wyłącznie poprzez Konto Klienta. Klient uprawniony jest do modyfikacji zamówienia nie później niż do godz. 14:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą realizacji zamówienia. W innym przypadku dostarczone zostaną mu posiłki z wybranej domyślnie diety. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 7. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem do godz. 14:00 dnia poprzedzającego wysyłkę. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 8. W przypadku zmiany Zamówienia na pakiet o niższej wartości cenowej, do konta Klienta zostanie przypisana ilość punktów odpowiadająca różnicy wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika. Punkty te nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 9. W przypadku rezygnacji z zamówienia klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach regularnych wg cennika, a zwrot należności realizowany jest na przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia. W nadzwyczajnych przypadkach takich jak siła wyższa, okres ten może ulec wydłużeniu. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
 10. W przypadku rezygnacji z zamówienia (przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji), zwrot wpłaty zostanie pomniejszony o prowizję operatora płatności i/lub prowizję pośrednika, poprzez którego została dokonana wpłata. Usługodawcy przysługuje prawo do pobrania opłat w wysokości:
  – 10% wartości każdego Zestawu lub Usługi w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych przez Formularz Zamówienia oraz za pośrednictwem BOK ;
  – 20% wartości każdego Zestawu lub Usługi w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem serwisów pośredniczących w sprzedaży (dietly).
  10.1. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni zostaną automatycznie usunięte przez system. W szczególnych przypadkach, zamówienie nieopłacone może zostać anulowane przez system po 48h.
  10.2. W przypadku anulowania dowolnej ilości dni zamówienia, wszystkie punkty lojalnościowe z tego zamówienia zostaną anulowane.
  10.3. Jeżeli klient wprowadzi błędny adres dostawy (lub niepełny adres dostawy), a zamówienie zostanie wyprodukowane i wysłana ale nie zostanie doręczone z powodu błędnego adresu (lub niepełnego adresu dostawy), to Diety Od Kucharzy S.C. nie ponosi za to odpowiedzialności. W sytuacji gdy zamówienie nie zostanie dostarczone i wróci do nadawcy, Diety Od Kucharzy S.C. nie ponosi odpowiedzialności. Produkty, które wysyła Diety Od Kucharzy S.C. i które wrócą do nadawcy zostaną zutylizowane.

X. Dostawa

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie na stronie Serwisu w zakładce Dostawa.
 2. Zamówienia na niedzielę dostarczane są według harmonogramu dostaw zamówień na sobotę.
 3. Diety Od Kucharzy S.C. zastrzega prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresu wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie Diety Od Kucharzy S.C. – klient jest informowany o tym fakcie.
 4. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godziny 19:00 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 5. Do usługi należy doliczyć koszt dostawy (7 złoty za dzień).
 6. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta, ale nie później niż do godziny 8.00. Opóźniona dostawa wynikająca z winy firmy transportowej nie jest podstawą do reklamacji w wyniku spóźnionego zamówienia.

XI. Płatności

 1. Bezpieczeństwo obsługi zakupów jest zagwarantowane dzięki protokołowi SSL. Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot czyli wystawcę. Bezpieczeństwo płatności jest zagwarantowane dzięki sprawdzonym operatorom usług finansowych: TPay (Krajowy Integrator Płatności S.A.)
  2. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy i bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF na adres poczty elektronicznej kontakt@dietyodkucharzy.pl.